Fami

ALGEMENE VOORWAARDEN

GROENWEGEN BEDRIJFSINRICHTINGEN

 

1.         DEFINITIES

1.1       Groenwegen:  Groenwegen Bedrijfsinrichtingen, gevestigd aan de Oosterwerf nr  5, 1911 JB te Uitgeest, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

1.2       Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Groenwegen een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie
            Groenwegen onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze
            Voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van Groenwegen betreft.

1.3       Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen Groenwegen en de Opdrachtgever tot stand
             komt,  elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4       Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

1.5       Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk.

2.         TOEPASSELIJKHEID

2.1       Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Zutphen zijn alle voorgaande voorwaarden van Groenwegen vervallen.

2.2       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Groenwegen en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden
             zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Groenwegen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3       Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Groenwegen schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.4       Indien Groenwegen bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere
             overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.5       De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6       Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze
             Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Groenwegen en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
             nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
             acht worden genomen.

 

3.         AANBIEDINGEN EN OFFERTES

            Algemeen

3.1       Een aanbieding bindt Groenwegen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2       De door Groenwegen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Groenwegen is slechts
             aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk

3.3       Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:

            - omschrijving en plaats van werkzaamheden;

            - volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

            - tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;

            - de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom betaald zal worden;

            - eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;

            - de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.          

3.4       Groenwegen kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
             maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing
             of verschrijving bevat.

3.5       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Groenwegen daaraan niet gebonden. De overeenkomst
             komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groenwegen anders aangeeft.

3.6       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7       Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Groenwegen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens
            verzoek Groenwegen de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Groenwegen dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

 

Met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis


3.8        Indien door Groenwegen een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren
              worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.

3.9        Als basis voor de facturatie zal dienen de door Groenwegen bijgehouden uren en materiaallijsten; deze zijn bindend.

3.10      De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd. Groenwegen’s personeel, werkend op regie basis, kan ook elders dan op de
              werkplek actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing cq uitvoering, alsmede de nadelen,
             door een onjuiste beslissing cq uitvoering  geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.         TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1       De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Groenwegen gedane aanbieding, dan wel indien Groenwegen
             uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2       Groenwegen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien tijdens de uitvoering
             van de overeenkomst blijkt dat er een verschil is tussen de tekening en de technische omschrijving, zal de tekening gelden als bindend.

4.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groenwegen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
             behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Groenwegen worden verstrekt.

4.4       Groenwegen heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde
             verplichting heeft voldaan.

4.5       Groenwegen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Groenwegen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
             en/of onvolledige gegevens.

4.6       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Groenwegen het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming)
             te laten verrichten door derden.

4.7       Opdrachtgever vrijwaart Groenwegen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
             welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8       Indien er sprake is van een levering van producten zal Groenwegen zal bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in
             acht nemen.

4.9       Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
             slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Groenwegen is geplaatst bericht.
             De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt Groenwegen in dat geval wel de
             mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen .

 

5.         WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
             te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
             Groenwegen zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3       Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Groenwegen de Opdrachtgever
             hierover tevoren inlichten.

5.4       Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Groenwegen aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst
             een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.5       Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden
             bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

6.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Groenwegen tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen
            en vergunningen.

6.2       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Groenwegen toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en
            afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor voldoende toilet en schaftgelegenheid.

6.3       Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Groenwegen tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht,
             water en alle overige voor een in de offerte omschreven klus gangbare aansluitmogelijkheden.

6.4       Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige
             hulpmiddelen.

6.5       Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Groenwegen, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever
             verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Groenwegen het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te
             brengen.

6.6       De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren,
            zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.7       Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht
             Groenwegen over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.8       Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder
             dat dit aan Groenwegen kan worden toegerekend, is Groenwegen gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte
             arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Groenwegen recht op
             de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging
             bespaarde kosten.

 

7.         PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.

7.2       Groenwegen zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en
             met het recht het meerwerk te verrekenen.

7.3       Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Groenwegen ten gevolge van de schorsing moet treffen,
            als meer werk verrekend.

7.4       Indien de opdracht ten gevolge van aan Groenwegen niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Groenwegen het recht te vorderen
             dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.5       De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Groenwegen heeft in dat geval recht op de aannemingssom,
             vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.

7.6       Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid
            en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Groenwegen gerechtigd deze verhogingen aan de
            Opdrachtgever door te berekenen.

7.7       De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Groenwegen geldende omstandigheden, zoals onder meer
             valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Groenwegen worden geheven
             c.q. door derden ten laste van Groenwegen worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen,
             heeft Groenwegen het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.         BETALING

8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of contant te kantore van Groenwegen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
             betalingsverplichting niet op.          

8.2       Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een
             rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
             berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Groenwegen op de Opdrachtgever onmiddellijk
             opeisbaar.

8.4       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5       Indien Groenwegen dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag
             op voorhand te betalen.

8.6        Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

8.7        Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Groenwegen.

 

9.         INCASSOKOSTEN

9.1       Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
             van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
            verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2       Indien Groenwegen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3       De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4       Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

10.       EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1      Groenwegen blijft volledig eigenaar van de roerende en onroerende goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al
              hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Groenwegen verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2      Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
              wijzen op de eigendomsrechten van Groenwegen. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.


11.       OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1      Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de Opdrachtgever.

11.2      Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen.

11.3      Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Groenwegen eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring
              niet in de weg mogen staan) herstellen.

11.4      Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn
              goedgekeurd.

11.5      Nadat het werk is opgeleverd is Groenwegen, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan
              het werk.

11.6      Indien Groenwegen de schriftelijk overeengekomen termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, is Groenwegen, mits de vertraging
              niet door overmacht of door toedoen van de opdrachtgever, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, de opdrachtgever een gefixeerde
              schadevergoeding verschuldigd van € 50,00 per werkdag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde
              bedrag aan Groenwegen.


12.       AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.

12.2      Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
              deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan
              te wijzen derden worden gebracht.

12.3      De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

12.4      Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor
              levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Groenwegen hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever
              zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

12.5      Komen Groenwegen en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de
              Opdrachtgever meegedeelde condities. Groenwegen behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

12.6      Indien Groenwegen gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de
              Opdrachtgever deze aan Groenwegen ter beschikking heeft gesteld.

 

13.       ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1      De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen)
              onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen,
              althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

13.2      Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Groenwegen te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging
              van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

13.3      Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Groenwegen met
              inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Groenwegen gerechtigd alle kosten voor vervanging,
              inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

13.4      Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen
              en laten ter voorkoming van (verdere) schade. 

13.5      Groenwegen is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met
              13.4 bepaalde.

13.6      Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is
              bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden. 

 

14.       GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1      Groenwegen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke
             gebreken ook.

14.2      Op de door Groenwegen zelf vervaardigde producten geeft Groenwegen een garantie op basis van de wettelijke normen mits deze producten normaal en
              zorgvuldig worden gebruikt.

14.3      Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat
              de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Groenwegen de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te
              vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

14.4      Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is Groenwegen terzake van haar verplichtingen volledig gekweten
              en is Groenwegen tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

14.5        Op de door Groenwegen geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen

14.6      De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenwegen wijzigingen
              in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Groenwegen geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt
              dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens
              Groenwegen in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

14.7      Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.


15.       AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1      Met betrekking tot de door Groenwegen geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het
              bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Groenwegen - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto
              verkoopprijs van de geleverde zaken. 

15.2      Groenwegen is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane
              schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Groenwegen of van haar leidinggevend
              personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Groenwegen beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.
              Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Groenwegen te allen tijde beperkt
              tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.

15.3      Opdrachtgever vrijwaart Groenwegen voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

15.4      Groenwegen is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade
              wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

15.5      Groenwegen aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken
              (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

 

16.       INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1      Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Groenwegen zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
              op grond van de Auteurswet.

16.2      Alle door Groenwegen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om
              te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Groenwegen worden verveelvoudigd, openbaar
              gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

17.       OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1      Groenwegen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

               - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

               - na het sluiten van de overeenkomst Groenwegen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen
                 niet  zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
                 toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

               - Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
                 zekerheid  uitblijft of onvoldoende is.

17.2      Voorts is Groenwegen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
              overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
              voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groenwegen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Groenwegen de nakoming
              van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

18.       OVERMACHT 

18.1      Indien Groenwegen door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming
              van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

18.2      Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
              voorzover  de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

18.3      Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Groenwegen als gevolg van de overmacht enig voordeel
              mocht hebben.

18.4      Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Groenwegen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
              Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Groenwegen kan worden verlangd,
              ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en
              uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Groenwegen of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden
              verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals
              het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

18.5      Groenwegen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

18.6      Voorzover Groenwegen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
              kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Groenwegen gerechtigd om het al nagekomen
              respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke o
              vereenkomst.

 

19.       GEHEIMHOUDING

19.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
              hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Groenwegen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
              bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Groenwegen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
              rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Groenwegen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
             niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

20        NIET-OVERNAME PERSONEEL

20.1      De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed
              zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Groenwegen, medewerkers van Groenwegen of van ondernemingen waarop Groenwegen ter uitvoering van
              deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct
             of indirect, voor zich laten werken.

 

21.       OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1      Het is Groenwegen toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

22.       GESCHILLEN

22.1      Ingeval van een dispuut zal, indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, de zaak worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage;
              niettemin behoudt Groenwegen zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

23.       TOEPASSELIJK RECHT

23.1      Op elke overeenkomst tussen Groenwegen en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

24.       WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen.

24.2      Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

25.       Slotbepaling

25.1      In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid
             en de billijkheid worden uitgelegd.